Управа

ТЕЛА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РАД ИСТИХ

ВРХОВНА ЦЕНТРАЛНА УПРАВА

 1. Врховну Централну Управу сачињава председник организације ЧЕТНИЦИ 1848, председник војводског савета и делегирани представници српских земаља. В.Ц. Управа има 2 овлашћена представника који користе печат и потписују одлуке В.Ц.У., то су председник војводског савета и председник В.Ц.У.  Остали чланови В.Ц.У могу користити печат и потписивати одлуке само уз писмено одобрење овлашћених представника.
 2. Одлуке В.Ц.У. су обавезујуће за све припаднике организације, без обзира на чин или функцију коју обављају.
 3. Председник В.Ц.У. припрема, сазива и председава В.Ц.У. У случају спречености одређује заменика.

ИЗВРШНИ ОДБОР

 1. И.О. сачињавају повереници области и дијаспоре.

ПОВЕРЕНИЦИ

 1. Повереници делују на простору свог округа.
 2. Сви окрузи се организују и раде по принципу В.Ц.У.
 3. Сваки округ има свог повереника.
 4. Повереник, поред надзора и пропаганде, води администрацију и финансије свог округа.
 5. Сви повереници одговарају надрђеном И.О.
 6. Знамење и опрема.
 7. Понашање и дисциплина.

ЧЛАНОВИ

 1. Припадник организације се постаје на предлог 2 члана и положене заклетве.
 2. Сви нови чланови у организацији крећу од нуле, без обзира на знање или звање.
 3. Чланови могу напредовати уз писани предлог повереника извршном одбору, који разматра исти и уколико да позитивну оцену, шаље предлог са закључком В.Ц.У. на коначан одговор.
 4. Чланови могу напредовати и ванредно у одређеним околностима, уз потписану наредбу председника војводског савета.
 5. ЧЕТНИЦИ 1848 су хијерархијска организација, регулисана чиновима. (војнички, подофицирски, официрски, генералски)